Fagmøte 25. april 2019: Riksveg 4 Trondheimsveien

Trondheimsveien er en av de eldste veiene i Oslo og stammer fra 1600 tallet. Veien var hovedinnfartsåre over Gjelleråsen fra nord og ble firefelts vei på 50-tallet.

Hvilke planer foreligger for veien i dag og hva skal til for at nye kollektivtiltak og mer miljøvennlig transport kan prege veiutformingen fremover?

Les videre…


Manglerudprosjektet – Oslos siste store vegprosjekt?

NVTF Østlandet arrangerte fagmøte den 17. november med utgangspunkt i at det er mange målkonflikter og dilemmaer knyttet til store vegprosjekter med tunnelløsninger i by. Dette var det siste fagmøtet i serien med tunnel som tema. Les videre…


Veien til fossilfri transport – hvilke praktiske tilpasninger kreves?

Omleggingen til utslippsfri transportsektor krever nytenkning og transformasjon. Oslo kommune har høye ambisjoner om reduksjon av utslipp, RUTER har som mål at kollektivtrafikken skal være fossilfri 2020 og Asko er av de store varedistributørene som har strategi for å gå over til miljøvennlig varedistribusjon. Les videre…


Delingsøkonomi – hvordan kan det påvirke våre reisevaner og kutte utslipp?

Delingsøkonomi er blitt et hett tema i samfunnsdebatten. Ny teknologi gir uante muligheter for å koble folk direkte enten det er for salg, utleie eller samkjøring. Det har imidlertid vært stor debatt om utfordringer som slike uregulerte delingssystemer fører med seg. Tilgjengelighet via digitale plattformer med ulike apper er mange, og det tilbys både bil og samkjøring på reisen.

Tirsdag 7.6 avsluttet NVTF sitt vårprogram med fagmøte på Sporveismuseet der vi samlet 40 fagpersoner fra ulike miljøer ombord i en gammel vogn fra Holmenkollbanen. Jenny Skagestad fra Zero holdt et engasjert innlegg om hvordan utviklingen av delingssystemer kan dekke mange behov og bidra til å redusere utslipp. Siden vi greide oss uten moderne fasiliteter uten bruk av foiler, oppsummeres det kun gjennom dette lille referatet.

Klimautfordringen gjør det akutt å redusere utslippene fra transporten. Størst potensiale er det i byområder. IKT gir nytt potensiale for løsninger ved å koble informasjon, tjenester, biler og mennesker. Vi kan gå fra historiens produksjon av kjøretøy som medførte at alle skaffet seg bil «just in case», til fremtidens deleløsninger som kan gi mulighet for «just in time». Dette kan bidra til arealbesparelse ved å redusere mengden parkerte biler, reduserer utslipp sikrer fremkommelighet for kollektivtrafikk og bidrar til sosial utjevning.

Det finnes mange løsninger som tilrettelegger for delt mobilitet. Bilkollektiv eller andre former for bildelingskonsepter, transporttjenester som Uber, og ulike samkjøringsløsninger. Regelverk må tilpasses nye behov og teknologiske løsninger. Kombinasjoner med kollektivløsninger for sømløse tilbringertjenester er en nøkkel. Den største verdien av delingen er selve mangfoldet av konsepter for bruk/tilgang/utleie i kombinasjon med kollektivtransport og sykkel. Bruken av bil kan reduseres og utslippsfrie biler kan innfases raskere.

Innlegget ble fulgt av gode kommentarer og diskusjoner med deltagerne i trikkemøtet. Vi tok deretter med oss medbrakt fingermat og drikke og gikk om bord i veterantrikk for en befaring i Oslos gater med innlagt quisoppgaver underveis. Premie til beste lag ble delt ut på Rådhusplassen.

Blandinger av faglig og sosialt møte som sommeravslutning for NVTF var meget vellykket.