Vedtekter NVTF

Vedtektene sist endret: Generalforsamling 6. mai 2010.

1. NAVN
Foreningens navn er «NORSK VEG OG TRAFIKKFAGLIG FORENING» Engelsk benevnelse er «Norwegian Road & Traffic Association.» Forkortet skrives navnet «NVTF.»

Foreningen skal være tilknyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

2. FORMÅL
Foreningens formål er:

 • Samle fagmiljøet innen veg, trafikk og transport i Norge.
 • Fremme veg-, trafikk- og transportfaglige synspunkter gjennom fagmøter og andre arrangementer som f.eks. vegdagene, temadager, seminarer og konferanser.
 • Fremme samarbeidet blant fagfolk og arbeide for bedre tverrfaglig kontakt og samarbeid med andre yrkesgrupper.
 • Styrke medlemmenes faglig kvalifikasjoner, bidra til forbedring av utdannelsen innen fagområdet og arbeide for å fremme forskning og utvikling innen veg, trafikk og transport.
 • representere veg-, trafikk- og transportfaglig sakkyndighet overfor Tekna.

3. MEDLEMSKAP
Som medlemmer kan opptas:

a) medlemmer av Tekna
b) medlemmer av NITO
c) andre interesserte

Hovedstyret kan oppmuntre til og innvilge støttemedlemskap for bedrifter og institusjoner. Hovedstyret kan tildele spesielle æresmedlemskap. Pensjonister betaler 50 % av medlemskontingenten.

Inn- og utmelding må skje skriftlig til styret. Dersom kontingent ikke er betalt i to etterfølgende år ansees medlemmet som uttrådt av foreningen.

4. ORGANISASJON

4.1. Organisasjonsstruktur
Foreningen består av et hovedstyre og lokale avdelinger. Lokalavdelingene skal være foreningens aktive del ute blant medlemmene.

Alle medlemmer av foreningen skal være tilknyttet en lokalavdeling. Medlemmene kan selv velge hvilke lokalavdeling de ønsker å være medlem av.

Foreningen ledes av et hovedstyre som velges på generalforsamlingen.

4.2. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og alle personlige medlemmer som har betalt kontingent, samt æresmedlemmer, har stemmerett og kan møte på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal trekke opp strategi og hovedlinjene for driften av foreningen.

Generalforsamlingen vedtar opprettelse og nedleggelse av lokalavdelinger.

Generalforsamlingen fatter vedtak gjennom avstemming ved simpelt flertall blant de fremmøtte. Dette gjelder ikke vedtektsendringer, se punkt 7 Vedtektsendring. Såfremt minst ett medlem forlanger det, skal avstemming foregå skriftlig. Det er adgang til å stemme med fullmakt.

Ordinær generalforsamling avholdes en gang i året innen 1. mai og skal behandle:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Valg av ordstyrer og referent.
 • Årsberetning og regnskap.
 • Budsjett, kontingent
 • Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret, samt valgkomité og øvrige nødvendige valg.
 • Andre saker som nevnt i innkallingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når minst 1/10 av medlemmene forlanger dette skriftlig. Dersom ordinær generalforsamling faller innen 3 måneder etter forlangende om ekstraordinær generalforsamling, kan de to generalforsamlingene slås sammen.

Innkalling til generalforsamling skal sendes medlemmene minst 3 uker før avholdelse. Innkallingen skal inneholde eventuelle innkomne forslag.

Forslag som ønskes tatt opp kan fremmes av ethvert medlem, og skal sendes styret senest 5 uker før generalforsamling hvert år. Forslag som ikke er fremmet innen denne frist, kan det ikke stemmes over på generalforsamlingen.

4.3. Hovedstyret
Hovedstyret skal lede og koordinere foreningens samlede virksomhet.

Hovedstyret skal bestå av:
– Leder
– 4 styremedlemmer og
– 2 varamedlemmer

Alle skal være medlemmer av NVTF. Hovedstyret velger nestleder og kasserer og fordeler øvrige verv på første ordinære styremøte etter generalforsamlingen.

Ett av styrets medlemmer skal være ansatt i Statens vegvesen og ett av styrets medlemmer skal være medlem i Tekna. Hovedstyremedlemmene bør for øvrig i størst mulig grad dekke foreningens fagområder. Medlemmene av styret velges for en periode på 2 år. Hvert år settes vekselvis 2 og 3 av hovedstyrets medlemmer på valg. Funksjonen som leder gjelder for ett år av gangen.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, deriblant lederen eller nestlederen.

Det skal føres referat fra alle ordinære styremøter.

Valgene forberedes av en valgkomité på 2 medlemmer nedsatt av generalforsamlingen Hovedstyremedlemmene kan ikke være medlemmer av valgkomiteen.

4.4. Lokalavdelinger
Den lokale avdeling skal ledes av et styre på minimum leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Styret velges på årsmøte som skal holdes hvert år innen 1. mai. Årsmøtet innkalles med tre ukers varsel, og skal behandle:
– årsmelding og regnskap
– forslag til program for neste års virksomhet
– budsjett
– valg av styre og valgkomité

Medlemmer av styret og varamedlemmer velges for en periode på 2 år. Hvert år settes minst 1/3 av styrets medlemmer på valg.

Lokalavdelingene skal rapportere sin virksomhet til hovedstyret.

5. FAGTIDSSKRIFT
Foreningen har «Våre Veger» som sitt medlemstidsskrift.

Det til enhver tid sittende hovedstyre i NVTF skal fungere som et rådgivende organ for ansvarshavende redaktør i Våre Veger. Møtene med redaksjonen i Våre Veger legges sammen med styremøter, normalt to ganger årlig.

Alle lokalavdelinger utnevner et av styremedlemmene som fast kontakt for fagtidsskriftet.

6. ØKONOMI. KONTINGENT
Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten. Medlemskontingenten innkreves av hovedstyret. Hovedstyret er ansvarlig for de økonomiske midler de forvalter og fordeler midler til lokalavdelingene.

Lokalavdelingene har en selvstendig økonomi og styret er ansvarlig for avdelingens midler. Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.

7. VEDTEKTSENDRING
Generalforsamlingen vedtar endringer i vedtektene med 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslagene til vedtektsendringer skal sendes ut sammen med innkalling til generalforsamlingen minst 3 uker før møtet.

8. OPPLØSNING
Foreningen kan oppløses dersom minst 2/3 av generalforsamlingen i to påfølgende ordinære generalforsamlinger vedtar dette. Ved eventuell oppløsning, skal generalforsamlingen bestemme videre disponering av foreningens midler.