Årsmøte NVTF Østlandet den 29. april 2024

NVTF Østlandet avholder årsmøte for 2023 den 29. april 2024.

Les mer »

Våre Veger og veier24.no er lagt ned

Rett før årsskiftet 2023/24 ble det klart at utgivelse av Våre Veger ikke lenger er økonomisk bærekraftig. Styret i NVTF  har jobbet intenst med å finne løsninger for NVTFs medlemmer, slik at Teknisk Ukeblad sin satsing på samferdselssaker blir en tilfredsstillende erstatning.

Les mer »

Innspill fra NVTF  til Nasjonal transportplan 2025-2036

NVTF har sendt høringsinnspill etter transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag. NVTF har pekt på at kompetanse er helt avgjørende for å lykkes med utfordringene vi står overfor i samferdselssektoren nå.

Les mer »

OsloMet: Masterprogram i smart mobilitet og urban analyse

Høsten 2021 varslet OsloMet at de setter opp et nytt masterprogram i bærekraftig og smart transportplanlegging og byanalyse.  NVTF Østlandet har planlagt et fagmøte med de som fyller programmet med innhold, og vi får innblikk i hva studentene kan vente seg.

Les mer »

NVTF mer landsdekkende med digitale fagmøter

Hovedstyret i NVTF samarbeider med de lokale avdelingene om å finne en god form og videreutvikle det digitale tilbudet. Samtidig gleder vi oss til å kunne møtes igjen fysisk.

Les mer »

Opptak #1 – elektrifisering av kollektivtransport

NVTF og Tekna har fått mange positive tilbakemeldinger etter det første fagmøtet i serien om elektrifisering av kollektivtransport. Opptaket er tilgjengelig på web for de som vil se og høre en gang til, eller ikke hadde anledning til å følge direktesendingen.

Les mer »

Fagmøte 25. april 2019: Riksveg 4 Trondheimsveien

Trondheimsveien er en av de eldste veiene i Oslo og stammer fra 1600 tallet. Veien var hovedinnfartsåre over Gjelleråsen fra nord og ble firefelts vei på 50-tallet. Hvilke planer foreligger for veien i dag og hva skal til for at nye kollektivtiltak og mer miljøvennlig transport kan prege veiutformingen fremover?

Les mer »

Automatisk håndheving av regler = overvåking?

Må det være likhetstegn mellom overvåking og automatiske systemer som kan bidra til effektiv håndheving av regler? Det er mange hensyn å ta når man skal ta i bruk kontroll som virkemiddel for å håndheve regler.

Les mer »

Samferdsel reloaded – strømmet fagmøte den 26. april

Hvordan forbereder offentlige og private aktører seg til å ta i bruk ny teknologi og oppnå praktisk anvendelse av innovative løsninger? RUTER, Oslo kommune Bymiljøetaten og Statens vegvesen har dannet et felles mobilitetsprosjekt (STOR) som fremmer samarbeid og gode mobilitetsløsninger på tvers av ansvarsområder. Kom og hør om dette og flere spennende tiltak.

Les mer »

Trafikksimuleringsmodell for Trondheim – fagmøte 10. april

NVTF Midt-Norge arrangerer fagmøte i samarbeid med NTNU Trafikkteknisk senter videreutdanning kurs Trafikkmodeller og ITS. Tema er anvendelsesområder for AIMSUN-modell for Trondheim.

Les mer »

Fagmøte 15. mars: Ny T-banetunnel gjennom Oslo

Mye graving – er det verdt det? NVTF Østlandet gir deg en oppdatering av planarbeidet og du får kjennskap til hva som kreves for å planlegge en tunnel gjennom et av de mest komplekse byområder i landet.

Les mer »

Bergen 8. mars: Omvisning på biogassanlegget i Rådalen

Biogassanlegget i Bergen er bygget som et sentralt slambehandlingsanlegg for renseanleggene i Bergen kommune. Med dette anlegget er Bergens største løft for vannmiljøet i ferd med å fullføres.

Les mer »

Lysaker kollektivknutepunkt – fra trafikkmaskin til levende by?

Rundt 50 fag-interesserte ville ha førstehåndskunnskap om utvidelsen av jernbanen til 4 spor fra Lysaker til Oslo S og bygging av Fornebubanen (T-bane). Ikke minst var de nysgjerrige på om Lysaker kan utvikles helhetlig «fra trafikkmaskin til levende by». 

Les mer »

Bilfritt byliv – fra teori til praksis

Oslo sentrum skal bli (nesten) bilfritt med raske skritt fram mot 2019. Hva betyr dette for nyttetrafikken og kjøremønsteret? NVTF Østlandet inviterte til fagmøte den 24. oktober.  

Les mer »

Innfartsparkering – riktig virkemiddel for nullvekstmålet?

Byene vokser og arealet rundt knutepunktene er attraktive med tanke på fortetting. Hvilken rolle spiller innfartsparkering for mobiliteten i de hurtigvoksende byområdene rundt knutepunktene?

Les mer »

En ny tid for sykkelen?

Sykkel er i vinden. Aldri før har politikerne i Oslo satset så mye på å tilrettelegge for sykkel. Parallelt med tilrettelegging skjer det en voldsom utvikling innen sykkeltjenester og -teknologi. Utvidelsen av bysykkelordningen i Oslo ble en så stor suksess at det ble vanskelig å oppdrive ledige bysykler.

Les mer »

Light rail and the urban space – Bybanen, Bryggen and Torget

«Å la Bybanen gå over Bryggen blir som å slippe elefanten inn i porselensbutikken!». Dette er bare ett av utsagnene i forbindelse med utviklingen av Bybanen i Bergen. Det er både politiske og faglige meninger om hvordan Bybanen ytterligere skal forbedre kollektivtransporten i Bergen. Stephan Besier er i Bergen og vi har invitert han til å […]

Les mer »

Superanledning for deg som er interessert i fagområdet trafikkavvikling

NTNU og Statens vegvesen får besøk av en anerkjent fagmann fra Australia (John Gaffney), og i den forbindelse arrangerer vi et fagseminar i Oslo innen temaet «Managed motorways» torsdag 08.06.2017. Seminaret er gratis og åpent for alle. Du er velkommen til å delta på hele eller deler av seminaret, men du må melde deg på for å […]

Les mer »

Tids- og miljødifferensierte bomtakster i Oslo

I Oslopakke 3 er det avtalt å innføre tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling for å nå transport- og miljømål. NVTF Østlandet hadde komponert et program til fagmøte den 25. april for å få kunnskap om effekter av det nye takstsystemet. Hvordan er systemet bygget opp og vil det ha virkning på trafikken og byluften?

Les mer »

Vegtiltak for byutvikling – hvem betaler og hvem får nytten?

Flere byutviklingsområder krever omfattende tiltak i vegsystemet. Både Skøyen, Filipstad, Furuset og Hovinbyen er eksempler på store prosjekter som krever nye grep og nye samarbeidsformer. Terje Rognlien, leder for sekretariatet i Oslopakke 3 og Anders L Solheim, seksjonsleder Hovinbyen innledet til debatt.

Les mer »

Heldags ITS-seminar i Trondheim 9. mars

NTNU Trafikkteknisk senter og Statens Vegvesen Vegdirektoratet arrangerte heldags ITS-seminar torsdag 9. mars. NVTFs medlemmer var invitert til å delta. 

Les mer »

Studiestipend våren 2017 – både NVTF og NVF

NVTF er medlem i Nordisk vegforum (NVF) som nylig kunngjorde informasjon om studiestipend med søknadsfrist 1. april. NVTF har også sin egen ordning med støtte til studentoppgaver. Vi har valgt å sette søknadsfrist nært NVF sin slik at studenter kan vurdere å søke begge steder med tilnærmet samme søknad.

Les mer »

Manglerudprosjektet – Oslos siste store vegprosjekt?

NVTF Østlandet arrangerte fagmøte den 17. november med utgangspunkt i at det er mange målkonflikter og dilemmaer knyttet til store vegprosjekter med tunnelløsninger i by. Dette var det siste fagmøtet i serien med tunnel som tema.

Les mer »

Veien til fossilfri transport – hvilke praktiske tilpasninger kreves?

Omleggingen til utslippsfri transportsektor krever nytenkning og transformasjon. Oslo kommune har høye ambisjoner om reduksjon av utslipp, RUTER har som mål at kollektivtrafikken skal være fossilfri 2020 og Asko er av de store varedistributørene som har strategi for å gå over til miljøvennlig varedistribusjon.

Les mer »

Delingsøkonomi – hvordan kan det påvirke våre reisevaner og kutte utslipp?

Delingsøkonomi er blitt et hett tema i samfunnsdebatten. Ny teknologi gir uante muligheter for å koble folk direkte enten det er for salg, utleie eller samkjøring. Det har imidlertid vært stor debatt om utfordringer som slike uregulerte delingssystemer fører med seg. Tilgjengelighet via digitale plattformer med ulike apper er mange, og det tilbys både bil […]

Les mer »