Bedriftsstøttemedlemmer

Foreningens formål er å:

  • samle fagmiljøet innen veg, trafikk og transport i Norge
  • fremme veg-, trafikk- og transportfaglige synspunkter gjennom fagmøter og andre arrangementer som f.eks. Vegdagene, temadager, seminarer og konferanser
  • fremme samarbeidet blant fagfolk og arbeide for bedre tverrfaglig kontakt og samarbeid med andre yrkesgrupper
  • styrke medlemmenes faglige kvalifikasjoner, bidra til forbedring av utdannelsen innen fagområdet og arbeide for å fremme forskning og utvikling innen veg, trafikk og transport
  • representerer veg-, trafikk- og transportfaglig sakkyndighet overfor Tekna.

Organisasjon
NVTF, tilknyttet Tekna, er en selvstendig og ideell faglig forening som består av hovedstyre og lokale avdelinger. Lokalavdelingene tar initiativ til og gjennomfører de fleste møter og aktiviteter ute blant medlemmene.

Aktiviteter
Hovedstyret arrangerer et årsmøte med faglig og sosialt innhold kombinert med generalforsamlingen. Hovedstyret er medarrangør av Veg- og Trafikkdagene og arrangerer fagseminar og andre typer aktiviteter som kan sette aktuelle temaer på dagsorden, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. Hovedstyret oppnevner komitémedlemmer til styrer og råd der NVTF er representert.

Kontingent
Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten årlig. Kontingenten for bedriftsmedlemmer for 2016 er:

  • Bedrifter med færre enn 30 ansatte   kr 1.500,- pr. år
  • Bedrifter med 31 – 100 ansatte              kr 2.500,- pr. år
  • Bedrifter med fler enn 100 ansatte     kr 3.500,- pr. år

Hvem kan bli bedriftsmedlem?
Som bedriftsmedlemmer kan opptas bedrifter med aktivitet innen veg-, trafikk- og transportsektoren (trafikkselskap, entreprenører, konsulenter, leverandører, kommuner, osv).

Innmelding i NVTF kan sendes til:
Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening
Postboks 2312 Solli
0201 Oslo
E-post: nvtf@tekna.no eller melde deg inn ved hjelp av