Manglerudprosjektet – Oslos siste store vegprosjekt?

NVTF Østlandet arrangerte fagmøte den 17. november med utgangspunkt i at det er mange målkonflikter og dilemmaer knyttet til store vegprosjekter med tunnelløsninger i by. Dette var det siste fagmøtet i serien med tunnel som tema.

Del 1:

Prosjektleder Ingun Risnes fra Statens vegvesen gikk gjennom planer og føringer for prosjektet så langt. Ingun forklarte at tunneler ofte blir sett på som løsningen for å få bort trafikken, men at slike løsninger ofte fører til store investeringer og driftsutgifter, krevende vedlikehold og i de fleste tilfeller økt veikapasitet. Manglerudprosjektet skal bygge opp under stamveinettet/E6, avlaste lokalmiljøet langs veien, bidra til bedre fremkommelighet og et styrket kollektivtilbud, bedre fremkommelighet for næringstransport og høystandard løsninger for gående og syklende.

Prosjektet er tenkt gjennomført i 4 etapper hvor man;
(1) starter med å bygge kollektiv- og sykkelvei mellom Klemetsrud og Ryen,
(2) bygger tunnel mellom Abilsø og Ulven,
(3) bygger om Ring 3 mellom Ryen og Bryn, og
(4) bygger om Ring 3 mellom Bryn og Teisen.

Del 2:

Elin Hoff Johansen fra Byutviklingsavdelingen i PBE presenterte kommunen sine planer om å utvikle Hovinbyen, og hvordan de ser for seg at Manglerudprosjektet bør koordineres og planlegges i takt med utviklingen av den nye bydelen. Hovinbyen er i dag et splittet område med mye trafikk og forurensning. Et sentralt grep i planene om å utvikle området er å sy bydelen sammen med nye tverrforbindelser, bystrukturer med gateløsninger og at de store trafikksystemene må inngå som en del av byen.

 

Fagmøtet var fullbooket og samlet ca 55 deltakere i sal 1 på Eldorado bokhandel.

Presentasjonene fra fagmøtet finner du her >>