Tids- og miljødifferensierte bomtakster i Oslo

I Oslopakke 3 er det avtalt å innføre tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling for å nå transport- og miljømål. NVTF Østlandet hadde komponert et program til fagmøte den 25. april for å få kunnskap om effekter av det nye takstsystemet. Hvordan er systemet bygget opp og vil det ha virkning på trafikken og byluften?

Bompenger går fra å være melkeku til også å regulere trafikken og påvirke kjøretøyparken. Dette kan få god effekt på luftkvaliteten i byen. Utslipp av nitrogenoksider fra trafikken er beregnet å minske betydelig. I 2022 er det beregnet at det blir 70 % færre som utsettes for høye NO2-verdier enn om dagens bomsystem ble videreført.

 • Får vi så ren byluft som vi trenger?
 • Vil dette hjelpe til å redusere trafikkmengden eller vil folk bare bytte til mer miljøvennlige kjøretøy?
 • Og hva med vare- og næringstransporten i og gjennom byen, bør disse unntas for bompenger?

I fagmøtet fikk vi muligheten til å bli kjent med hva som ligger i nytt konsept og hvilke viktige spørsmål som diskuteres.

Program

 • Ny tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling – hva ligger i konseptet?
  Olav Foslie, Oslopakke 3-sekretariatet
 • Konsekvenser for bylufta, hva må egentlig til for å nå målene?
  Ingrid Sundvor, forsker TØI
 • Kommentar til endringene av takstsystemet sett fra brukerperspektiv.
  Line Lillebø Osfoss, Norges Automobil-Fornund
 • Løser planlagte trafikantbetaling i Oslopakke 3 utfordringene for Oslotrafikken – et kritisk blikk
  Kjell Werner Johansen, Ass.direktør/avd.leder TØI

Møtet ble arrangert av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Oppsummering fra møtet og presentasjonene finner du her >>