Tids- og miljødifferensierte bomtakster

NVTFs fagmøte «Ny tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling i Oslopakke 3 for å nå byens transport- og miljømål» ga deltakerne en gylden mulighet til å bli kjent med hva som planlegges i nytt bomtakstsystem og hvilke problemstillinger som diskuteres. Vi fikk høre siste nytt om planlagt trafikantbetaling i Oslopakke 3 og hva vi så langt vet om konsekvensene for bylufta. Vi fikk også høre hvordan landets største brukerorganisasjon samt en uttalt systemkritiker vurderer bomsystemet. I det følgende oppsummeres innleggene i møtet kort, se også vedlagte presentasjoner:

 • Tids- og miljødifferensiert trafikantbetalingssystem i Revidert avtale Oslopakke 3
  Olav Fosli, Oslopakke 3-sekretariatet, orienterte om planene for nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 2017-2036. Av totalpotten på ca. 74 mia kr. planlegges ¾ av midlene benyttet til kollektivtiltak og 1/8 til sykkel, resten går til veg- og byutviklingstiltak. Ny miljø- og tidsdifferensiert trafikantbetaling omfatter i første fase takstøkning + rushtillegg og i neste fase også nye bomsnitt. Gebyr for nullutslippsbiler implementeres forsiktig. Virking uten nye bomsnitt beregnes for 2019 til 11% trafikkreduksjon over bomsnittet og med oppfyllelse av nullvekstmålet samlet for Oslo/Akershus. For å nå Oslos mål for trafikkreduksjon ses det på nye bomsnitt på bygrense Nordøst og Sør samt for Ring 2 + armer på tvers av Ring 3. Dette resulterer i at andel interne turer i Oslo som betaler bompenger øker fra dagens 50 % til 75 %. Det er beregnet en markant trafikreduksjon, især i Groruddalen. Det forventes også en større forbedring av bylufta, men nye luftberegninger er ikke ferdig ennå.
 • Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene?
  Ingrid Sundvor, forsker fra TØI,
  ga oss først bakgrunnsinfo om helseaspekter og krav tilknyttet luftkvalitet før hun gikk inn på luftberegningene som er utført for Oslopakke 3 og i tiltaksutredningen for Oslo/Bærum. Innenfor byggesonen er vegtrafikk klar hovedkilde til utslippene av PM10 og NOX. Beregningene av framtidssituasjon med både betydelig redusert trafikk og innfasing av renere bilpark forteller at det må langt sterkere restriksjoner til enn en tidligere så for seg for å komme i mål med bylufta. Planlagt nytt bomtakstsystem med flere bomsnitt vil gi bedre resultat, men dette er ikke nok heller? Nye beregninger vil gi svar.
 • Kommentar til endringene av takstsystemet sett fra brukerperspektiv
  Line Lillebø Osfoss, politisk rådgiver i NAF, innledet med å understreke behovet for å ivareta mobilitet. Byens transporter har stort potensiale for redusert bilbruk og klimakutt, men behovet for bil utenfor byområdene må ikke glemmes. Det blir målkonflikt når bomringen både skal bidra til finansiering og trafikkregulering. Dagens og planlagte nye virkemidler for å begrense byens trafikken og styre bilparken gir samlet et svært omfattende regime og blir vanskelig å forstå av trafikantene. Avgjørende med god og lett tilgjengelig informasjon både til berørte og ikke-berørte. NAF jobber selv mye med å gi informasjon til trafikanter og utfører også egne nasjonale spørreintervjuer om reisepreferanser, «Trafikantbaromenter».
 • Løser planlagte trafikantbetaling i Oslopakke 3 utfordringene for Oslotrafikken? – et kritisk blikk
  Kjell Werner Johansen, ass.direktør/avd.leder TØI, har tidligere uttalt seg sterkt kritisk til bomsystemet i Oslo, men avslørte at han å ha sett siste plan for endret bomtakssystem ikke lenger var fullt så skeptisk. Men han så likefullt grunn til stille spørsmål ved opplegget: er effektivt, treffsikkert og rettferdig? Balanseres inntekter versus mobilitet i arbeidsmarkedet? Dagens bomring i Oslo treffer ikke alle, på mange reiser kan det også tas en lengre bomfri kjøreveg framfor raskeste rute gjennom bomringen. Erfaring fra andre norske byer at tidsdifferensierte bomtakster virker, men vær obs på fastsetting rushperioder. Et godt råd er å kjøre løpende evaluering for å samle lærdom + sikre fleksibilitet for å kunne differensiere opplegget underveis.

Totalt 35 personer deltok i møtet. I Åpen halvtime med spørsmål og diskusjon stilte engasjerte tilhørere mange spørsmål til foredragsholderne og fikk gode svar tilbake.