Innspill fra NVTF  til Nasjonal transportplan 2025-2036

NVTF har sendt høringsinnspill etter transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag. NVTF har pekt på at kompetanse er helt avgjørende for å lykkes med utfordringene vi står overfor i samferdselssektoren nå.

NVTF mener også at den kommende NTP må ha:

  • Faglig integritet som bærebjelke i alle prosesser
  • Tydeligere visjoner for fornyelse som ivaretar endringer i mobilitet og samfunn
  • Klarere mål for samfunnssikkerhet

NVTF støtter viktige ledetråder fra regjeringen om å utnytte og ta vare på den infrastrukturen vi har bedre, og bygge nytt der vi må.  ​Vi støtter ambisjonene om å utnytte mulighetene som teknologi og digitalisering gir.  ​Videre signaliserer regjeringen at den vil forsøke å bidra til at Norge når sine klima- og miljømål, vurdere forslag og vurderinger som peker på ulike veivalg for hvordan transportsektoren kan bidra og finne ut hvilke kraftfulle grep som kan tas.  ​Det skal tilrettelegges for norsk næringsliv og omstilling av det, og håndtere den omstillingen. ​

I tillegg vil vi fremheve hvor viktig det er at vi forbereder oss for en fremtidig sikker, effektiv og bærekraftig transport. ​ Å forberede dette betyr å sikre kompetanse på de områdene hvor det er helt avgjørende å lykkes med teknologiutvikling og endring av transport- og forbruksmønster.

Nedenfor følger noen hovedpunkter fra innspillet.

Kompetanseforvitringen må stanses

NVTF ser at det er en kompetanseforvitring i store tekniske virksomheter. Den situasjonen må tas opp i NTP.  ​NVTF ser med bekymring på at kuttene i samferdselsbudsjettene er så store at det går sterkt ut over fagkompetansen i bransjen pga manglende kontinuitet, og at omorganiseringene innen samferdsel pulveriserer små spesialistfagmiljøer slik at de forsvinner.​ En bråstans i investeringene og metoden 12x inneværende budsjett gir en uforutsigbarhet som er krevende for kontinuitet i kompetansemiljøene.

Faglig integritet må sikres

NVTF peker på at det er viktig at det utarbeides et faglig underlag med sterk integritet som følger de anerkjente metodene som skal brukes og som gjør det mulig å sammenligne ulike forslag på en ryddig måte. ​Dette gjelder bla. utredninger som skal følge utredningsinstruksens seks krav, hvor særlig dette med at konsekvenser skal være belyst, og også samfunnsøkonomisk analyse. ​

Det gjelder forutsigbare metoder for både kostnader og nyttebetraktninger, inkl. uttak av gevinster. ​Enhetlige metoder og åpenhet om konsekvensanalyser har samferdselssektoren tradisjonelt vært sterke på. Det forventer vi også i fortsettelsen. ​ NVTF er opptatt av at det faglige grunnlaget er metodisk ryddig og har sterk integritet, med et tydelig skille mellom faglig grunnlag og politiske meninger og særinteresser.  ​

NVTF vil sikre faglig kompetanse på alle nivåer som kreves for å forstå viktigheten av, bestille og gi svar på de utredningene som er fundamentet for videre arbeid, slik at de er tilrettelagt for en god og åpen politisk debatt.

Nullvisjonen for drepte og hardt skadde​
– og samfunnssikkerhet

Utbyggingsprosjekter med høy viktighet for trafikksikkerheten må prioriteres.  ​Det er åpenbare sammenhenger mellom vegstandarden og trafikksikkerheten.   ​Både på riksvegnettet og på fylkesvegnettet gjenstår viktige utbygging av viktige hovedvegkorridorer. Ordningen med statlige tilskudd til viktige fylkesvegprosjekter bør forsterkes.  ​​Det må stilles høye kvalitetskrav i driftskontraktene.  ​

Ved opphevingen av sams veiadministrasjon oppsto en rekke nye kunder med ulik grad av bestillerkompetanse og derigjennom et sterkt fokus på laveste pris eller lokale leveranser. Dette kan ha gått ut over kvaliteten på driftsarbeidet eller økte kostnader. Det er avgjørende viktig for både trafikksikkerhet og beredskap at kvalitet, kompetanse og kapasitet blir viktige vurderingskriterier i tillegg til kostnadseffektivitet i alle anbudskonkurranser på veidrift.

Les mer om NTP 2025-2036 på samferdselsdepartementets sider om NTP >>